PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. ĮS-392
VĮ Valstybinių miškų urėdija
Privatumo politika
Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens
duomenų valdytojas yra Valstybės įmonė Valstybinė miškų urėdija, įmonės kodas: 132340880,
buveinės adresas: Pramonės pr. 11A, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – VMU), tel. 852734021, el.
paštas: [email protected]. Šis dokumentas Jums taikomas, jei Jūsų duomenis tvarko VMU.
Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu.
Ši VMU asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus kaip mes
VMU renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens
duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.
Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami
susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų žemiau.
Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES)
2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.
Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats/pati, arba kurią
gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinė
informacija, informacija apie Jūsų su VMU sudarytas sutartis ir jų vykdymo istorija, naudojimąsi
paslaugomis, dalyvavimą aukcione, vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.
Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (paslaugų gavėjas, sutarties kontrahentas, jo
atstovas, šeimos narys, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame.
Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija
Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į VMU
duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected], arba paštu adresu Savanorių pr.
176, LT-03154, Vilnius.
Kokius duomenis mes renkame apie jus?
Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
• Pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris,
e. pašto adresas, adresas;
• Identifikavimo duomenis, tokius kaip asmens dokumentų duomenys.
• Finansinius duomenis: sąskaitos, mokėjimo dokumentai.
• Ekonominius duomenis, tokius kaip Jūsų darbovietė, Jūsų vykdoma ūkinė-komercinė veikla.
• Video duomenis (vaizdo stebėjimas, vaizdo įrašai), garso įrašus, kai Jūs lankotės mūsų
padaliniuose ar kontaktuojate su mūsų darbuotojais.
Svarbu: Mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę
ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse
sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, jūsų biometrinių ar genetinių
duomenų, nebent Jūs sutikote su tokių duomenų tvarkymu iš anksto apibrėžtais tikslais arba kitais teisės
norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių
asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.
Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susiję su mūsų klientais
(kontrahentais) – juridiniais asmenimis, pavyzdžiui, jei esate:
• Įmonės vadovas;
• Akcininkas;
• Valdybos ar kito valdymo organo narys;
• Tikrasis naudos gavėjas (angl., UBO);
• Įmonės atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą;
• Kontaktinis sutarčių, kurių šalimi yra VMU kontrahento asmuo.
Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
Kad galėtume įgyvendinti ir vykdyti VMU funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos
teisės aktuose, mes renkame tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, registracijos
į profesionalias medžiokles formoje nurodomi duomenys (registruojančio asmens vardo raidė, pavardė,
telefono numeris, elektroninis paštas, kiti registracijos formoje nurodomi duomenys), medžioklės
lapuose nurodomi duomenys (medžioklės vadovo vardas, pavardė, parašas; medžiotojo vardo raidė,
pavardė, parašas, medžiotojo bilieto numeris, kiti medžioklės lapuose nurodomi duomenys). Šie
duomenys renkami siekiant atlikti užduotį viešojo intereso labui, vykdant VMU pavestas viešosios
valdžios funkcijas ar kitu teisėtu pagrindu.
Kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti, mes renkame Jūsų vardą,
pavardę, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono ryšio numerį ir kitus
kontaktinius duomenis.
Kad galėtume Jus konsultuoti, Jums teikti paslaugas ir tinkamai vykdyti mūsų
sutartinius įsipareigojimus, vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, taip pat siekdami užtikrinti
Jūsų dalyvavimą VMU paslaugų teikime, mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus
sandorius bei informaciją, kurią gauname Jums naudojantis mūsų paslaugomis ar vykdant sandorius.
Kad galėtume valdyti mūsų kasdienes operacijas ir apsaugoti teisėtus mūsų interesus, be
kita ko siekdami:
• laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, vadovų, kodeksų, profesinių taisyklių ir
nuostatų reikalavimų;
• laikytis vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti
jų prašymus, taip pat laikytis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų; ir
• išsiaiškinti ar imtis veiksmų prieš asmenis, kurie pažeidžia mūsų taisykles ar užsiima neteisėta
ar kitiems asmenims ar jų nuosavybei kenkiančia veikla.
Kad gerintume savo teikiamų paslaugų kokybę ir taptume arčiau Jūsų. Šiuo tikslu savo
teisėto intereso pagrindu mes analizuojame Jūsų asmens duomenis, Jūsų pirkimų istoriją, t.y., tai,
kokias prekes ir paslaugas Jūs įsigijote pasinaudodami mūsų paslaugomis. Mes renkame ir
analizuojame šiuos Jūsų duomenis dėl vidinių tikslų, pavyzdžiui, audito, duomenų analizės ar tyrimų,
kurie padėtų teikti ir gerinti mūsų elektronines platformas, turinį ir paslaugas. Taip šiais tikslais savo
interneto svetainėje naudojame slapukus.
Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kad
pasiteirautume Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų kokybės ir pakviestume Jus dalyvauti rinkos
tyrimuose, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto
adresą, amžių. Jei esate mūsų klientas ir neprieštaravote tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui,
mes Jums elektroninių paštu siųsime tokius pranešimus savo teisėto intereso pagrindu. Jei dėl tokių
veiksmų esate davęs savo sutikimą, mes jums siųsime pranešimus ne tik el. paštu, tačiau ir kitomis
elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Jei nesutinkate (prieštaraujate), kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės
rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti el. paštu [email protected].
Kad galėtume su Jumis bendrauti, be kita ko:
• atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus;
• siųsti svarbius pranešimus, pavyzdžiui, dėl Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių, šios Politikos
ar kitų dokumentų pasikeitimo;
• siųsti techninius pranešimus, atnaujinimus, įspėjimus dėl saugumo, palaikymo ir
administracines žinutes;
mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį.
Jūsų sutikimo pagrindu, aptarnavimo kokybės gerinimo ir ginčų sprendimo tikslu, mes
įrašome pokalbius telefonu ar kitą Jūsų ir mūsų komunikaciją. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono
ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus
techninius duomenis.
Kad užtikrintume mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo
duomenis, apsilankymo datą ir laiką, kai apsilankote VMU padalinyje.
Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:
• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su VMU;
• Jūs davėte sutikimą;
• Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
• Siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant VMU pavestas viešosios
valdžios funkcijas;
• Siekiant mūsų teisėtų interesų, tokių kaip, pavyzdžiui:
– siekiant gerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų veiklos nuoseklumą ir
tvarumą, Jums teikiamų paslaugų visapusiškumą ir atitikimą Jūsų lūkesčiams bei maksimalų Jūsų
pasitenkinimą mūsų paslaugomis;
– siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant
išvengti nuostolių ar juos sumažinti;
– siekiant sistemingai stebėti ir užkardyti neteisėtas veikas bei nuolat vertinti su tuo susijusias
rizikas.
Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar
įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime
Jums suteikti paslaugų ir (ar) įvykdyti savo teisinių prievolių.
Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?
Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl mūsų
paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų anketas, teikiate prašymus ar pretenzijas, taip pat
kuriuos užfiksuojame VMU interneto svetainėje, vaizdo stebėjimo įranga ar įrašydami pokalbius
telefonu, kaip nurodyta aukščiau.
Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:
• Iš teisėsaugos institucijų, registrų bei valstybės institucijų;
• Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais
susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;
• Iš mums skirtų arba fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų
reikalavimus, mums pateiktų dokumentų;
• Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas,
steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
• Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.
Mes galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją stebėdami mūsų technologinius įrankius ir
paslaugas, be kita ko, susirašinėjimą elektroniniais laiškais, siunčiamais iš ar į VMU. Kitu atveju,
informaciją apie Jus renkame ir generuojame, kai ją mums pateikiate.
Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš savo tiekėjų.
Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.
Kam teikiame jūsų asmens duomenis?
Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų asmens
duomenys gali būti perduoti:
• Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą
sandorį;
• VĮ Registrų centrui, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei
valstybės institucijoms;
• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų
pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
• Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių
organizavimo ir susijusias paslaugas;
• Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
• Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkiame šiuos duomenų
tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas
teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros
paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias
įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas
teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę
atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.
Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti kitus paslaugų
teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento,
įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus,
kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu
išdėstytose sąlygose. Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba
Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už
ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą
tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent
viena iš Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytų tinkamų apsaugos priemonių.
Svarbu: Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai,
tačiau gali būti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų
kaip ir Europos Sąjungoje.
Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti,
arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:
• Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir
saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
• Vaizdo duomenis saugome 60 dienų;
• Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome vienerius metus nuo sutikimo davimo
dienos arba vienerius metus nuo to laiko, kai pasinaudojate mūsų paslaugomis arba įsigyjate prekių;
• Pokalbių įrašų duomenis tvarkome 4 metus nuo pokalbio įrašymo datos;
• Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų;
• Duomenys, kurių saugojimo terminai šioje Politikoje nėra nurodyti, tvarkomi Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklės (patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V-100) aktualioje redakcijoje nustatytais terminais.
Kiek saugi yra jūsų asmeninė informacija?
Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami
apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai
yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų
konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo,
internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo VMU, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją.
Kokios yra jūsų teisės?
Jūs turite šias teises:
• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo
teisėtumas;
• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant
profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
• teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti
tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats/pati ir
kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo
pagrindu);
• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų
asmens duomenų naudojimui;
• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos –
www.ada.lt).
Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo tvarka yra paskelbta mūsų interneto
tinklapyje adresu www.vivmu.lt.
Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens
duomenis, mes laikomės šių principų:
• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo
ir skaidrumo principas);
• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl
kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne
ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės
apribojimo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo
duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
Mūsų įsipareigojimai
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens
duomenis, mes įsipareigojame:
• Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
• Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės
aktuose nustatytus atvejus.
• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų
užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
• Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens
duomenys yra tvarkomi.
• Būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, ir gebėti įrodyti,
kad jų laikomasi.
• Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.
Privatumo politikos pakeitimai
Ši Politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie
pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.vivmu.lt ir kitomis priemonėmis.
_____________________